Okruhy otázek k přijímací zkoušce

Test všeobecných znalostí obsahuje 50 otázek.

Test ze všeobecných znalostí pro obor Manažer obchodu obsahuje 50 otázek typu výběr správné odpovědi z nabízených možností. Správná je vždy jedna možnost a za chybné odpovědi se body neodečítají. Otázky vycházejí z následujících devíti okruhů:

 1. Právní a politický systém ČR (složení a kompetence Parlamentu ČR, volební systém…)
 2. Tržní ekonomika a národní hospodářství (hospodářský cyklus, nástroje měnové a fiskální politiky…)
 3. Majetek podniku (aktiva a pasiva, bilance… )
 4. Podnikání a jeho právní formy (druhy obchodních společností, druhy živností… )
 5. Ochrana spotřebitele (zákonné povinnosti při označování výrobků…)
 6. Základní ekonomické kategorie na podnikové úrovni (náklady, výnosy, hospodářský výsledek, rentabilita…)
 7. Evropská unie (členské země, instituce EU, Maastrichtská kritéria… )
 8. Integrační uskupení ve světové ekonomice (G20, BRIC, OPEC…)
 9. Mezinárodní organizace (OSN, OECD, WTO…)

Ukázky otázek v testu

 1. Zákonodárná moc v ČR náleží:
  1. vládě
  2. parlamentu
  3. prezidentovi republiky
  4. Ústavnímu soudu
 2. Pokud Senát v České republice návrh zákona zamítne:
  1. může ho Poslanecká sněmovna přehlasovat třípětinovou většinou všech poslanců
  2. může ho Poslanecká sněmovna přehlasovat nadpoloviční většinou všech poslanců
  3. nemůže ho Poslanecká sněmovna přehlasovat
  4. může ho Poslanecká sněmovna přehlasovat nadpoloviční většinou přítomných poslanců
 3. Kurz české koruny je v současné době:
  1. pevný vůči euru
  2. pevný vůči všem měnám
  3. posuvně pohyblivý vůči dolaru
  4. volně plovoucí
 4. Inflace se v moderních ekonomikách měří:
  1. Indexem spotřebitelských cen
  2. Indexem cen výrobců
  3. Indexem úroků hypoték
  4. Indexem cen nemovitostí
 5. V čele Mezinárodního měnového fondu stojí:
  1. Američan Paul Wolfowitz
  2. Britka Catherine Ashton
  3. Ital Mario Monti
  4. Francouzska Christine Lagarde
 6. Nejvyšším orgánem akciové společnosti je:
  1. valná hromada
  2. představenstvo
  3. dozorčí rada
  4. výkonný ředitel
 7. Aktiva zahrnují:
  1. peněžní prostředky
  2. vlastní kapitál
  3. úvěry
  4. nerozdělený zisk
 8. Rozvaha je:
  1. přehled majetku a zdrojů k určitému datu
  2. rozdíl aktiv a pasiv k určitému datu
  3. rozdíl nákladů a výnosů k určitému datu
  4. rozdíl příjmů a výdajů k určitému datu
 9. Rentabilita podniku je ukazatel, který poměřuje:
  1. cizí kapitál ke zdrojům, které byly použity
  2. výnosy podniku k vynaloženým prostředkům, kterých bylo třeba k jeho dosažení
  3. investice ke zdrojům, kterých bylo třeba k jejich dosažení
  4. závazky k pasivům celkem
 10. Mezi tzv. přímé daně patří:
  1. daň z příjmu fyzických osob
  2. daň obchodní
  3. daň z přidané hodnoty
  4. daň spotřební
 11. Záruční doba při prodeji spotřebního zboží koncovému spotřebiteli je stanovena na:
  1. 14 dní ode dne koupě
  2. 30 dní ode dne koupě
  3. je určena individuálně smlouvou
  4. dva roky
 12. Největší rozlohu ze států Evropské unie má:
  1. Německo
  2. Francie
  3. Španělsko
  4. Turecko
 13. Do skupiny OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu) patří:
  1. Saudská Arábie
  2. Rusko
  3. Čína
  4. Norsko
 14. Mezi hlavní cíle WTO (Světová obchodní organizace) patří:
  1. stanovování celních poplatků a zdanění mezinárodní přepravy
  2. liberalizace mezinárodního obchodu a omezování obchodních bariér
  3. řešení obchodních sporů mezi nadnárodními korporacemi
  4. ochrana vnitřního trhu jednotlivých členských států